Tangowy Bal Noworoczny 2016(English version below)


TANGOWY BAL NOWOROCZNY 2016/ TANGO NEW YEAR'S BALL 2016
(Sala Redutowa, 11 Listopada 60-62, Bielsko-Biała, Polska)

CENA: 200 PLN / osobę
Oferujemy:
  • Przepiękną salę balową z drewnianym parkietem na 250 osób w dawnym "Hotelu pod Orłem"  podorlem.bls.pl/sala_redutowa.html
  •  Gorący & zimny bufet, tradycyjne polskie desery 
  •  Kawa, herbata, woda bez ograniczeń
  • Kieliszek szampana o północy!                                                                                               
  • Renomowani zagraniczni i polscy Tango DJ oraz świetne tangowe towarzystwo!
1. Oto nasza pierwsza Tango DJ -ka KAROLINA TKACZUK- Łodź


Z ogromną przyjemnością przedstawiam wszystkim uczestnikom Tangowego Balu Noworocznego 2016 w Bielsku-Białej oraz Beskid Tango Marathon 2016 naszego pierwszego Tango Dj-a- (Karolina Tk na FB) czyli KarolinęTkaczuk- Łódź którą będziemy słyszeli na obu imprezach.
Oto kilka informacji o muzyce którą nam zagra:
"Karolina najpierw zakochała się w tangu jako formie tańca, niedługo po tym pojawiła się ciekawość i pasja do muzyki.
Początkowe poszukiwania muzyczne doprowadziły do jej fascynacji muzyką tradycyjną, zwłaszcza z lat 30-tych i 40-tych.
Karolina wierzy, że zadaniem DJ-a jest stworzenie tancerzom niepowtarzalnej atmosfery i muzycznego komfortu wraz z każdą zagraną w trakcie nocy tandą. Dla niej każdy taniec powinien być kolejną podróżą, “el viaje que dura sólo tres minutos” (podróżą, która trwa tylko trzy minuty). Przed zagraniem każdej kolejnej tandy zadaje sobie pytanie: "Czy sama chciałabym to teraz zatańczyć?”
Przez ostatnich kilka lat grywała regularnie w Charlottesville (USA), które było jej tangowym domem, i gdzie pragneła wprowadzić ducha znakomitych argentyńskich milong “Porteño y Bailarín” i “Salón Canning”. Na swoje milongi udawało jej się przyciągać nawet najbardziej wybrednych tangueros z okolicy.
Obecnie Karolina mieszka w Łodzi i gra głównie na europejskich oraz azjatyckich wydarzeniach tangowych (np. Łódź Tango Salon Festival, Devoradores Tango Marathon we Wroclawiu, St. Petersburg Tango Marathon czy Shanghai Tango Festival w Chinach), w 2016 roku zagra również w Argentynie, gdzie została zaproszona jako DJ na dwa festiwale"

2. A teraz UWAGA! UWAGA! Panowie dwaj do Fantastycznej Trójki!
Pozwólcie przedstawić dwóch Tango DJ-ów którzy zagrają wspólnie z Karoliną Tkaczuk podczas Tangowego Balu Noworocznego oraz Beskid Tango Maratonu- Mikael Holber & Jörg Haubner
Oto co przekazał Mikael o swojej muzyce:
"Moja podróż jako DJ rozpoczęła się w 2009 roku. Moje zainteresowanie muzyką jest kluczowe dla tańca a rytm muzyki jest siłą napędową pozwalająca mi rozwijać się zarówno jako tancerz jak i DJ. Moim celem na milongi jest stworzyć atrakcyjną mieszankę łatwo dostępnych rytmów z intrygujących melodii, przy jednoczesnym zachowaniu na parkiecie ciągłego ruchu.
Moim celem jest zostawienie tancerzy ze zmęczonymi stopami, nucących ostatnie kilka piosenek, które były odtwarzane, po opuszczeniu milongi" - piękne, nieprawdaż?

A teraz co pisze o swojej muzyce Joerg:
" Mój wybór muzyki zależy od poziomu z tancerzy i oczywiście staram się poczuć jakiej energii tancerze potrzebują. Dobry przepływ między nastrojami rytmicznym i lirycznym jest dla mnie bardzo ważny. Tancerze zawsze muszą ufać, ze w tandzie będzie ten sam nastrój / miękkie przejścia wewnątrz tand. Najczęściej grane orkiestry: D'Arienzo, Canaro, Biagi, Tanturi, Troilo, Lomuto, OTV, Laurenz, Garcia, Fresedo, De Caro, Firpo (Orquesta), Di Sarli, Demare, Pugliese, Rodríguez, Petrucelli, Buzon, Federico, Gobbi D'Agostino, Carabelli, Malerba, Caló Jestem perfekcjonistą aby osiągnąć najlepszy dźwięk(źródła i sprzęt) Większość mojej muzyki jest zremasterowane przeze mnie"- konkretne i rzeczowe.
Wierzcie- gra swietnie! sama widziałam jak o 4 rano w noworoczny ranek zasiadł za konsolą i zagrał taką muzykę która kazała załozyć na nowo buty tym którzy już je mieli w woreczku i zawrócił tych którzy już byli na schodach!
WARTO BYĆ NA OBU IMPREZACH Emotikon smile

3. Teraz z ogromną przyjemnością, chciałabym zaanonsować naszego następnego Tango Dj-a który zagra na 2-giej Edycji Beskid Tango Maraton 2016 w Szczyrku:
ROBERT KANDEFER- Warszawa, 
https://www.facebook.com/Tango-DJ-Robert-K-300689360131650/… Oto co pisze o swojej muzyce
Tango -DJ-Robert K! :
"Bez wątpienia Addicted to Tango. Moja przygoda z tangiem trwa 8 lat i jestem pewien, że tango wciąż będzie moją pasją.
Swoją aktywność jako Tango DJ rozpocząłem 7 lat temu organizując przez ponad rok własną milongę: „Milonga Poniedziałkowa” w Warszawie.
Od tego czasu grałem na milongach, maratonach i festiwalach w całej Polsce i za granicą (Włochy, Hiszpania, Szwecja).
Miałem przyjemność zagrać na imprezach, na których gościły współczesne orkiestry i zespoły tangowe; m.in Sexteto Milonguero, OT Misteriosa Buenos Aires, Perfume de Mujer, Duo Ranas.
Mój styl grania to efekt kilkuletnich poszukiwań i eksperymentów. Udział w Mistrzostwach Europy w Tangu Salon spowodował, że najważniejsza w tangu stała się dla mnie elegancja i muzykalność. 
Zdaję sobie sprawę, że moja muzyka ma wpływ na atmosferę na milondze. Zawsze starannie konstruuję tandy, dobieram cortiny, tak aby tańczący z przyjemnością wchodzili na parkiet.
Jaka są teraz moje Play Listy? Zdecydowanie to tanga z lat czterdziestych ubiegłego wieku z krótkimi wypadami w lata trzydzieste i pięćdziesiąte. 
Szczególnie ulubione orkiestry to Juan d’Arienzo, Pedro Laurentz, Rodolfo Biagi, Miguel Calo, Osvaldo Pugliese, Carlos di Sarli.
Będę miał niewątpliwą przyjemność zagrać po raz kolejny na wspaniałym Maratonie w Szczyrku"

4. NICO LOCO (Niemcy) to Tango DJ który będzie nam towarzyszył ze swoją muzyką podczas styczniowego Beskid Tango Maraton 2016 - oto co pisze o sobie:
"Zacząłem grać jako Tango DJ  w 2008 roku i bardzo szybko stało się to moją pasją. Uwielbiam Epoca de Oro, zwłaszcza lata 30-te i 40-te. Podczas Milongi staram się skupić na tancerzach i atmosferze I dążyć do równowagi lirycznych melodii i rytmicznych, jednocześnie zapewniając przyjemne ilość przebojów i rarytasów. Każda piosenka jest ręcznie wybierana, tak, żeby tancerze mogli wrócić do domu z uśmiechem na twarzy"
A więc do zobaczenia wkrótce:)
Nico.Loco.TangoDJ

.......................................................................................................................................................
Rejestracja rozpoczęta!
Formularz rejestracyjny na: www.bbtango.pl

Szczegóły: 
Anna Pietruszewska
tel 601 46 13 66 
anna.pietruszewska@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                           TANGO NEW YEAR's BALL 2016
                                    (Hall Redutowa, 11 Listopada street 60-62, Bielsko-Biala, Poland)

                                             PRICE: 200 PLN / person 
We offer:
  • A beautiful ballroom with wooden parquet for 250 people in the former "Hotel Pod Orlem" http://podorlem.bls.pl/sala_redutowa.html#div-menu-top
  •  Hot & cold buffet, traditional Polish desserts
  •  Coffee, tea, water without restrictions
  •  A glass of champagne at midnight!
  •  Renowned foreign and Polish tango DJ's and a great company!

 A TANGO DJ-s list:
It is may great pleasure to introduce to all participants of Tango New Year's Ball 2016 in Bielsko-Biala and Beskid Tango Marathon 2016 our first
1. Tango DJ-Karolina (Karolina Tk-on FB) Tkaczuk -Łódź, PL
Here is some information about the music that she will play:
" Karolina has fallen in love first with tango as a dance, shortly after that the curiosity and the passion for the music surfaced.
Initial explorations of tango music led her to the fascination with traditional music, especially from the 30s and 40s. She believes that the task of a DJ is to create a unique mood and comfort for the dancers over and over again with each tanda throughout the night. Each dance should be a new journey for the dancers, “el viaje que dura sólo tres minutos” (a trip that lasts only three minutes). Before she plays a tanda she always asks herself, “Would I really want to dance it now, myself?”
For the last couple of years Karolina was a resident DJ for the Charlottesville tango scene (USA), which was her tango home, where she wanted to introduce the spirit of “Porteño y Bailarín” and/or “Salón Canning”, and where she managed to attract even the most traditional and picky tangueros from the area.
Currently Karolina lives in Lodz (Poland) and DJs mostly at European and Asian events (both festivals and marathons), i.e. Lodz Tango Salon Festival, Devoradores Tango Marathon in Wroclaw, St. Petersburg Tango Marathon or Shanghai Tango Festival in China. In 2016 Karolina will also play in Argentina, where she was invited to DJ two festivals"

2. And now ATTENTION! ATTENTION! Two Gentlemens to the Fantastic Three!
Let me introduce two tango DJs who will play together with Karolina Tkaczuk during the New Year's Tango Ball and Tango Beskid Marathon- Mikael Holber & Jörg Haubner  
(here is his website: TJ_Joerg ).
Here's what Mikael said about his music:
"My journey as a DJ started in 2009, My interest in music is central to my dance, and the music’s rhythm is the force driving me to evolve as both a dancer and a DJ. My aim at a milonga is to create a compelling mix of easily-accessible rhythms with intriguing melodies, while keeping the dance floor in constant motion. My goal is to leave you with tired feet, humming the last couple of songs that were played, when you leave the milonga.
And now what about his music writes Jörg:
" My selection of music depends on the level of the Dancers and of course i try to feel what energy they need.
A good flow between rhythmical and lyrical is very important for me.
Dancers always can trust in the same mood / soft transition inside of tandas.
Most played orchestras: D'Arienzo, Canaro, Biagi, Tanturi, Troilo, Lomuto, O.T.V., Láurenz, Garcia, Fresedo, De Caro, Firpo (Orquesta), Di Sarli, Demare, Pugliese, Rodríguez, Petrucelli, Buzón, Federico, Gobbi, D'Agostino, Carabelli, Malerba, Caló.
I'm a perfectionist for the best sound I can get (sources and equipment)
The most of my music is remastered by myself" - specific and in rem.
Believe me, he is playing great!
I saw it as on 4 am on New Year's morning, he sat behind the console and played that kind of music that made put on shoes for those who already have it in the bag and turned back those who were already on the stairs!
WORTH TO BE ON BOTH EVENTS Emotikon smile
I invite you to register at www.bbtango.pl Emotikon smile


3. I would like to announce our next Tango DJ who will play at the 2nd edition of the Beskid Tango Marathon 2016:
ROBERT KANDEFER- Warsaw
https://www.facebook.com/Tango-DJ-Robert-K-300689360131650/Here is what he writes about his music Tango -DJ-Robert K!:
"Without a doubt Addicted to Tango. My adventure with tango lasts for 8 years and I am sure that Tango will remain my passion.
My activity as a DJ Tango I've started 7 years ago by organizing for over a year my milonga "Monday's Milonga" in Warsaw.
Since that time I've played the milongas, marathons and festivals in Poland and abroad (Italy, Spain, Sweden).
I had the pleasure to play at events, at which hosted contemporary tango orchestras and ensembles; m.in Sexteto Milonguero, OT Misteriosa Buenos Aires, Perfume de Mujer, Duo Ranas.
My style of play is the result of several years of research and experiments. Participation in the European Championships in Tango Salon meant that the most important thing in tango became for me the elegance and musicality.
I realize that my music has an effect on the atmosphere at the milonga. I always construct Tandas carefully, I choose Cortina so that dancers could stepped with pleasure on the dance floor.
What are now my Play Lists? Definitely, the tango from the 40-ties of the last century, with brief forays into the thirties and fifties.
Especially My favorite orchestra is Juan D'Arienzo, Pedro Laurentz Rodolfo Biagi, Miguel Calo, Osvaldo Pugliese, Carlos di Sarli.
I had undoubted pleasure to play once again on the magnificent Marathon in Szczyrk"

4. NICO LOCO (Germany) - this is aTango DJ, who will accompany us with his music during the Beskid Tango Marathon 2016 in January- this is what he writes about himself:
"I've started to DJ in Tango in 2008 and very soon it became my passion. I love the Época de Oro, especially the 30s and 40s. In the Milonga I focus on the dancers and the atmosphere: I strive for an attractive balance of rhythmic and lyric tunes, while providing a pleasant amount of hits and rarities. Every song is hand-picked, so that the dancers go home with a smile on their face"
So, see you soon:)
Nico.Loco.TangoDJ
Registration started!
Registration form at: http://www.bbtango.pl

Details: phone +48 601 46 13 66 Anna Pietruszewska

anna.pietruszewska@gmail.com